איש על דגלו – פרשת במדבר
 
ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן

פרשת הדגלים וסידור מחנה ישראל במדבר הם הבסיס והתבנית לצורה בה עם ישראל צריך לפעול את פעולתו בעולם, ומלמדים כיצד יוצרים אחדות אמיתית.

תחילתו של חומש במדבר במפקד בני ישראל, ובסדור המחנה ע"פ ייחוס ישראל לשבטיהם ודגליהם. מצאנו במדרש (במ"ר ב) שסדרי המחנה והקף הדגלים שבח גדול הוא לישראל:

נרננה בישועתך ובשם אלהינו נדגול... שקבע הקב"ה שמו בשמנו ועשה אותנו דגלים שנאמר  "איש על דגלו".

חיבה גדולה חבבן הקב"ה שעשאם דגלים כדי שיהיו ניכרין, ומנין שהוא אהבה לישראל שכן שלמה אומר "הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה"[1].

מדוע גדולתם של ישראל, ושם ה' הנמצא בהם, תלוי דווקא בדגלים ובסדור המחנה?

בתקופה זו של השנה אנו חוגגים את 'יום ירושלים'. חשיבותה של עיר הקודש איננה רק בהיותה מרוממת משאר הערים, כי אם ביכולתה לאחד סביבה את כל ישראל. דבר זה מפורש בתהילים[2] : "ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו", וכפי שנתבאר בירושלמי[3] הלומד מפסוק זה הלכה למעשה:

אמר ר' יהושע בן לוי: "ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו" - עיר שהיא עושה כל ישראל חברים, מעתה אפילו בשאר ימות השנה? אמר ר' זעירה ובלבד בשעה ש"שם עלו שבטים".

המשמעות ההלכתית הפשוטה היא שבזמן הרגל נחשבים כל ישראל, גם עמי הארצות שבהם, כחברים, ולכן נאמנים על מעשרותיהם.

כוחות רבים בעם ישראל, וכשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות. עם ישראל מרכז בקרבו את כל הכוחות הקיימים בשאר העמים, וזהו פרוש הפסוק "יצב גבולות עמים למספר בנ"י", שכל תכונות העמים - 'גבולות העמים', נמצא בתמצית אצל ישראל. ריבוי הכוחות והגוונים השונים בסוד הדגלים של כל שבט והאותות של כל בית אב, לא מבטלים זה את זה אלא משלימים אחד את השני לכדי מחנה שלם, המבטא את הצורה האמיתית אשר רק בו יכולה להופיע השכינה. 

סידור כל הכוחות למחנה אחד הרמוני מאוחד ושלם מתאפשר מכח מה שנמצא באמצעו - המשכן. השראת שכינה בעם ישראל היא שמאפשרת לתת לכל חלק בעם ישראל את מקומו הטבעי ואת תפקידו במערכה הכללית.

אנו עדים כיום לקיטוב בין פלגי העם השונים. אנו מאמינים שלכל זרם בעם יש יעוד ומקום כל שהוא במחנה ישראל הכללי, אולם אחדות העליונה, שלא רק דואגת לפשר ולטשטש את ההבדלים, אלא רואה בכל הזרמים השונים אפיקים רב גוניים להתגלות דרכם - צריכה להיות נובעת ממקור האמונה והתורה. ההסכמה על שיתוף פעולה מלא בין חלקי העם השונים מוכרח להיות על בסיס משותף המכיר ביעוד הישראלי המיוחד להופיע במציאות את רצון ה' ולהיות אור לגויים, ולבשר לעולם את פשר קיומו ואת המעשה אשר יעשה כדי להביא את העולם לתכליתו וגאולתו.

נמצא שסידור מחנה ישראל "איש על דגלו", איננו רק הצעה אסתטית כמו במסדר צבאי רגיל, היא הצורה בה צריך עם ישראל לפעול את פעולתו בעולם. רק כאשר הקודש נמצא בתוך המחנה, כמו ירושלים ש"הרים סביב לה", והמשכן שסביבו חנו הדגלים - אז מתקיים סדר שלם של גילוי הויה, ולכל יחיד יש את החלק המיוחד לו ואת המשמעות המיוחדת לו בבניין הכלל והנצח.


[1] במדבר רבה ב,ב-ג  ד"ה 'איש על דגלו'.

[2] קכב, ג.

[3] חגיגה פרק ד' הלכה ו.


גרסת הדפסה      שלח לחבר


 

ישיבת ההסדר עכו, אריה דושינצקי 1 עכו.
טלפון: 04-9913831/04-9913212 פקס: 04-9912211
yakko.email@gmail.com

כיפה - יהדות, שאל את הרב, מתכונים