קרח מכאן ומכאן – פרשת קרח
 
ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן

המחלוקת היא יסוד בבניין העולם וקיומו וקיימת עוד מימי קדם. אמנם, כאשר המחלוקת אינה לשם שמיים היא עלולה לערער את מבנה העולם התקין, כפי שניסו לעשות קרח ועדתו ומנסים ממשיכיו בני זמננו – הנצרות.

 

שנו חכמים במשנה[1]:

כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמים אין סופה להתקיים. איזו מחלוקת לשם שמים זו מחלוקת הלל ושמאי, ושאינה לשם שמים זו מחלוקת קרח וכל עדתו.

הולדתה של המחלוקת היה כבר ביום השני לבריאה - מה שמוכיח עד כמה חיונית המחלוקת להתפתחותה של הבריאה. כשם שפרצופיהם של האנשים שונים כך גם דעותיהם, ולכן רק מתוך המחלוקת וריבוי הדעות יתכן ברור שלם ומקיף של כל נושא. ככל שהמחלוקת עניינית יותר ונטולת נגיעות אישיות, כך יש קיום לכל מגוון הדעות שבה - גם אם הלכה למעשה דעה אחת בלבד היא הקובעת. כך מספרת הגמרא[2] ביחס למחלוקת הלל ושמאי, שיצאה בת קול מהשמים ואמרה - "אלו ואלו דברי אלוהים חיים הן והלכה כבית הלל".

מחלוקתו של קרח היא מחלוקת לשם מחלוקת. מחלוקת שאינה לשם שמיים הנגועה באינטרסים אישיים צרים, לוקחת מציאות שלימה ומפוררת אותה עד שאין לה ולבעלי המחלוקת קיום, כמו שעלה בסופו של קרח כשפתחה האדמה את פיה וירדו חיים שאולה. בעלי המוסר מדייקים שאצל קרח לא נאמר 'מחלוקת קרח ומשה' אלא "מחלוקת קרח וכל עדתו', שכן כיוון שהמחלוקת עשויה לפרוד ומריבה, במהרה נחלק קרח אפילו עם עדתו וכן הם בינם לבין עצמם עד שלא נשאר מהם קיום.

מניעיה של מחלוקת שאינה לשם שמים כמו זו של קרח ניתנים לביאור בשתי רמות: כפגם במידות או כטעות יסודית בגישה המחשבתית.

הראשונה, והיא גם הנפוצה, היא מחלוקת הבאה מתוך מידות לא מתוקנות.המדרש[3] מספר שאחד המניעים של קרח היה מינוייו של אליצפן בן אחי אביו לנשיא. הקינאה העבירה את קרח על דעתו, והיא חומר הבערה הראשי לכל מחלוקת שהיא לא לשם שמיים. כמוה גם שאר מידות המקולקלות כמו התאווה, החמדה, הכעס וכיוצא בזה, מביאים במודע או בהעלם למחלוקות ופרודים שסופם להוציא את האדם מהעולם.

אולם, קשה יותר מהפגם במידות היא הטעות המחשבתית ביחס  לבריאה ומשמעותה, טעות שמביאה עמה הרבה מחלוקת, סכסוכים ושפיכות דמים. מהי אותה המחשבה המעוותת?   "כי כל העדה כולם קדושים[4]" - ביטול המדרגות במציאות. אותה שוויוניות דורסנית, אשר במקום להבחין במעלות השונות של הנבראים ולראות איך שילוב כל המדרגות זו בזו יוצר הרמוניה אחדותית - קובעת שכולם אותו דבר. אם באמת כולם היו אותו דבר, לא היה , ח"ו, אפשרות לשלום אמיתי, שהרי רק חלקים שונים יכולים להתחבר אלו באלו לעולם שלם המאוחד בייחוד השי"ת.

 הדעה המוחקת את היחס המעלתי  מהנבראים התחילה, לדעת בעלי הסוד, בקין שלא רצה להביא מבכורות צאנו - כלומר ביטל את מדרגה הבכורה, המשיכה בקרח, ומשם עברה למינות. הנצרות היא שכפרה במושג 'עם סגולה', וזממה להפוך את המושג 'העם האלוהי'  לדת, שכולם שווים בה וכל אחד רשאי להצטרף אליה. גם היום צריכים אנו לזהירות מרובה מהמוסר שכופה עלינו התרבות המערבית המושתתת על אדני המוסר המדומה של הנצרות.

בוודאי יש חיוב לכבד כל אדם באשר הוא, ויש מקום לזכויות הפרט ולצדדים של שיוויון בזכויות, אך עם זאת אסור לטשטש את הזהות מיוחדת של ישראל ביחס לעמים, את מעמד הכהונה ביחס ישראל ואת ההבדל המהותי בין המבנה הנפשי של האיש והאשה. קרח - שבסתר ליבו ביקש כבוד ונשיאות, ובשם כך רצה לבטל את המדרגות, יצא קרח מכאן ומכאן  -  לנשיאות לא הגיע, וממעלתו ירד אל פי האדמה חיים שאולה.

"בקר ויודע ה' את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו[5]" - האחדות בא תבא כאשר המלכות הישראלית תכיר במעלתה כ"ממלכת כהנים וגוי קדוש" שתפקידה להפיץ את אור ה', ערכי המוסר המוחלט והיושר הפנימי. או אז לא ישמשו שינויי המדרגות עילה לחיכוכים ומלחמות כי אם יהיו סולם אחד המוצב ארצה וראשו - ישראל - מגיע השמיימה. "יצב גבולות עמים למספר בני ישראל[6]".[1] אבות ה,יז.

[2] עירובין יג,ב.

[3] במדבר רב יח, א ד"ה 'ויקח קרח'.

[4] במדבר טז,ג.

[5] במדבר טז, ד.

[6] דברים לב,ח.


גרסת הדפסה      שלח לחבר


 

ישיבת ההסדר עכו, אריה דושינצקי 1 עכו.
טלפון: 04-9913831/04-9913212 פקס: 04-9912211
yakko.email@gmail.com

כיפה - יהדות, שאל את הרב, מתכונים