ארץ ישראל לכתחילה - פרשת לך לך
 
ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן

האם היה אברהם בארץ ישראל קודם הציווי האלוקי ´לך לך מארצך´? התבוננות בסדר עלייתו של אברהם אבינו לארץ ישראל מלמדת על הדרך הראויה לעלות לארץ ולהתייחסות למגורים בה.

פרשת לך לך פותחת בציווי ה' לאברהם ללכת מארצו וממולדתו. בן כמה היה אברהם כאשר נצטווה על כך? לכאורה פשוט הוא במקרא: "ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן".

אולם, הדברים אינם כה פשוטים, שהרי שנינו בברייתא בסדר עולם[1]: "אברהם אבינו היה בשעה שנדבר עמו בין הבתרים בן שבעים שנה", והתוס' בברכות[2] מבאר איך הגיע התנא לחשבון זה. כיצד יתכן שאברהם צו אלוהי לצאת לארץ ישראל בגיל שבעים וחמש אם כבר בגיל שבעים היה בארץ?

מסתבר שאברם בא לראשונה לארץ ישראל בהיותו בן שבעים, חזר לחרן, ובהיותו בן שבעים וחמש שב לא"י מתוקף הצו האלוהי[3]. עובדה זו מיושבת גם עם הפסוקים בסוף הפרשה הקודמת:

ויקח תרח את אברם בנו ואת לוט בן הרן...ויצאו אתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען...

הנה עוד קודם הציווי האלוהי "לך לך אל הארץ אשר אראך" כבר נכתב שהיה בכוונתם ללכת ארצה כנען. תרח אמנם נעצר בחרן אבל אברם המשיך את מגמת הליכתו של אביו והגיע עד ארץ כנען. אח"כ הוצרך, משום מה, לחזור לחרן ומשם שב שנית לארץ ישראל כנ"ל.

מדוע חזר לחרן? מה משמעות הביאה הכפולה אל ארץ ישראל?

התשובה היא שאל ארץ ישראל באים לכתחילה ולא בדיעבד. בראשונה ברחו אברם ותרח אביו מפני נמרוד המבקש להרגם, וביקשו למצוא בארץ כנען מקלט בטוח - מקום מסתור מפני איש הציד נמרוד מלך הגויים. אברהם ידע בתוך תוכו שאין זה ראוי להמצא באדמת הקודש רק בדיעבד, מפני הפחד מהאנטישמיות הגויית - על בסיס זה לא ניתן לייסד אומה שתתיישב בארצה בגאון ולתפארת.

על כן יוצא אברהם את ארץ כנען בחזרה לחרן ומחכה לצו האלוהי שיעניק את המימד האלוקי והלכתחילאי לעלייה לארץ ישראל. כשזה מגיע, בהיותו בן שבעים וחמש, יוצא אברהם אל יעודו, מתוקף השליחות העליונה וברכתה - "ואעשך לגוי גדול ואברך ואגדלה שמך והיה ברכה... ונברכו בך כל משפחות האדמה".

מעשה אבי האבות  - אברהם אבינו ע"ה - סימן לנו, לבניו. אלפיים שנה היינו בגלות, ונרדפנו ונטבחנו בע"י כל מיני נמרודים למיניהם. כמו אבינו אברהם עמדנו גם אנו בגבורה ומסרנו עצמנו למיתה ובלבד שלא נעבור על דבר אלוהינו. בכל דור ודור הצילנו ה' מידם - ושרדנו.

ירדנו אבל שאולה במלחמת העולם השניה בשואה הארורה ע"י האומה הגרמנית ימ"ש ועוזריהם, ועל כן ביקשנו רק מקלט בטוח לשארית הפליטה. מרוב ייאוש הסכימו חלק מאיתנו אף לוותר על ציון וללכת להקים בית לעם היהודי באוגנדה, אך ב"ה התבונה והיושר ההיסטורי גברו על הפחד והתסכול והבנו ש"אין ציונות  - ללא ציון"! 

כעת הגיע הזמן להבין ש"אין ציונות - ללא תורה" - לא ניתן להשאר בארץ ישראל בדיעבד, כפתרון ובריחה משנאת הגויים ורדיפתם.

הרב קוק כותב בפרק הראשון של אורות 'ארץ ישראל':

ארץ ישראל איננה קניין חיצוני לאומה בתור מקלט מדיני ואפילו לא בתור אמצעי  להחזקתה החומרי או הרוחני של העם היושב בציון, ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה.. ומתוך כך אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל ולהוציא לפעל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית אנושית - כי אם ברוח ה' אשר על האומה בכללה. 

באנו מחדש לארץ ישראל כדי לשאת בגאון את שיבת ציון ולבשר לעולם כי הנה התקיימו דברי נביאנו, וקמנו לתחיה - אנו, שפתנו, ארצנו וכל ערכי הנצח שאיתנו. לצערנו הוצרכנו בחטאינו לסגת מעט לאחור בהפקרת סיני, הבריחה מלבנון, והגרוש מגוש קטיף, אך כמו אברהם שחזר לחרן ושב לארץ ישראל ביתר שאת וביתר עז חמוש בתעצומות האלוהיות של הציווי והברכה, אף אנו מכל הפרעות וההפרעות יוצאים מחוזקים, נחושים וברורים להניע את הגאולה הישראלית והעולמית מכח רצונו של השי"ת על פי הדרכים שהנחילונו אבותינו מתוך בטחון ואמונה שלמה בצור ישראל וגואלו.

 [1] סדר עולם רבה פרק א', ד"ה 'מאדם עד המבול'.

[2] ז,א ד"ה 'לא'.

[3] כך גם עולה מהמשך הנאמר בסדר עולם : "לאחר שנדבר עמו, ירד לחרן ועשה שם 5 שנים".גרסת הדפסה      שלח לחבר


 

ישיבת ההסדר עכו, אריה דושינצקי 1 עכו.
טלפון: 04-9913831/04-9913212 פקס: 04-9912211
yakko.email@gmail.com

כיפה - יהדות, שאל את הרב, מתכונים