מהי גמילות חסדים? פרשת חיי שרה
 
ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן

תיאור החיפוש אחר כלה ראויה ליצחק, מלמד שיעור חשוב במשמעותו של החסד, ובדרך הראויה להשפעה ונתינה.

פרשתנו מתארת באריכות את פרשת מציאת הזיווג ליצחק. אליעזר עבד אברהם הוא שנבחר ללכת בשליחות רבו למצוא אשה לבנו, ולצורך כך הוא משתמש באמצעים לא שגרתיים. אליעזר מעדיף בנושא כה רגיש ומשמעותי שלא לסמוך על שקול דעתו ועל כן הוא מבקש את עזרתו של הקב"ה[1]:

ה' אלוהי אדוני אברהם הקרה נא לפני היום.

העזרה מן השמים איננה באה בצורת נס גלוי אלא כסיעתא דשמיא למעשי אליעזר. אליעזר בוחר לעשות סימן למציאת השידוך[2]:

והיה הנערה אשר אמר אליה הטי נא כדך ואשתה ואמרה שתה וגם גמליך אשקה אתה הוכחת לעבדך ליצחק.

לכאורה הסימן שנתן אליעזר נראה פשוט והגיוני, כמו שפרש רש"י: ראויה היא לו שתהא גומלת חסדים, ונראה שדרך זו לחיפוש השידוך היא ראויה ונכונה - מבחן מעשי לכישורים החברתיים של הנערה.

בכל זאת נאמר בגמרא[3] שאליעזר הוא אחד משלושת האנשים ששאלו שלא כהוגן, ופרשו שם בגמרא שלפי התנאי שהציב, יתכן  שאפילו חיגרת או סומא תיבחר לשידוך ליצחק אם רק תאמר: 'שתה וגם גמלך אשקה' -  וזהו שלא כהוגן.

מהו הפגם שמצאה הגמרא בדבריו של אליעזר ובשיטתו למציאת השידוך הראוי ליצחק?

אם נדקדק בפרשה נמצא הבדל דק, אך רב משמעות, בין הניסיון שהעמיד אליעזר ובתנאי אותו הציב, לבין מה שעשתה רבקה בפועל.

כאשר אליעזר מתאר את הניסיון, הוא אומר: "ואמרה שתה וגם גמלך אשקה", ואילו כאשר מתוארים מעשיה של רבקה בפועל - התיאור שונה במקצת. רבקה לא אומרת מייד 'שתה וגם גמלך אשקה', אלא עושה זאת בשני שלבים: בשלב הראשון היא פונה רק אליו: "ותאמר שתה אדוני ותמהר ותורד כדה על ידה ותשקהו[4]". אפשר כי תוך כדי שאליעזר שתה מידה - התייאש ממנה, שהרי לא הציעה לו כלל להשקות את הגמלים. רק אח"כ מגיע שלב ב'[5]:

ותכל להשקותו ותאמר גם לגמלך אשאב עד אם כילו לשתות....ותרץ עוד אל הבאר לשאוב ותשאב לכל גמליו".

ניתן לראות שהתורה מדגישה שרבקה הפרידה בין נתינת המים לאליעזר לבין נתינתם לגמלים, ועשתה זאת בשתי פעולות שונות.

מהי משמעות הדבר? מה ההבדל בין מה שעשתה בפועל כשהשקתה בנפרד את האדם והבהמה לבין אילו היתה עושה כדבריו ומשקה אותו ואת הגמלים יחדיו?

נראה ניתן ללמוד מכך שיעור חשוב בנוגע למשמעות החסד האמיתי. ישנם שני מיני חסדים: האחד חיצוני יותר, והוא עצם הנתינה לאדם מעבר למה שהוא מצפה - וזה מה שניסה אליעזר לבחון. "שתה וגם לגמליך" פרושו שגם הנתינה לגמלים נעשית כחלק מהנתינה לאליעזר, מתוך רצון לעשות טובה גדולה יותר לאליעזר.

אמנם, החסד של רבקה גדול יותר והוא עשיית חסד עם הגמלים עצמם. חסד זה איננו בא מתוך מידה מופרזת וטוב לב שופע, אלא מתוך ראיה אמיתית של הצרכים של כל מציאות בפני עצמה: אליעזר צמא ועל כן רבקה משקה אותו, וכאשר כילה אליעזר לשתות - מתפנה רבקה לגמלים ומתייחסת אליהם ואל צרכיהם. אין כאן מציאת חן בעיני האיש, כפי שאולי ציפה, או טוב לב מוגזם מעבר לנורמה המוסרית, כי אם תשומת לב לצרכים של כל אחד ואפילו לבריה כמו הגמל.

משל למה הדבר דומה? לדוד שמגיע לביקור ורוצה לשמח את האבא והאמא ולכן קונה גם לילדים מתנה שמוצאת חן בעיני האבא. דוד אחר, שרוצה להשפיע טוב לילד עצמו חושב קודם בואו את מי אתה רוצה לשמח - את האבא והאמא או את הילדים כאנשים בפני עצמם, ויתכן מאוד שזה ישפיע על החלטתו מה לקנות להם.

זו הסיבה לכך שאליעזר שאל שלא כהוגן. אליעזר היה עבד אברהם, ואברהם הוא איש החסד הגמור, שפרושה שפע מוחלט וללא גבול - מעבר למה שראוי. יצחק, לעומת זאת, מידתו היא מידת דין, ועומק הדין הוא הנתינה לפי מה שמגיע באופן מדוייק. זיווגו של יצחק צריך להיות קשור אמנם למידת החסד, אך כ'דין שבחסד'  -  לא לתת לאחד יותר ממה שהוא צריך, אלא לתת לכל אחד ואחד את צרכיו עד תומם - "עד אם כילו לשתות".

מעתה יבואר המושג גמילות חסדים. לכאורה אלו שני ערכים מנוגדים: לגמול משמעו לתת תמורה בעד העבודה כמו למשל בביטוי 'תורת הגמול' - השכר והעונש על המעשים. חסד לעומת זאת הוא בחינם, ללא קשר למעשים. רבקה מלמדת אותנו כיצד לגמול חסד, כיצד גם נתינה בחינם לא באה מהרגשה טובה של כמה אני חסיד וותרן, אלא שזו האמת והצדק והחובה למלא את הצרכים של האחר, ולגמול לו חסד.

הגמל מוזכר רבות בפרשתנו בצורה בולטת וחריגה. יתכן כי זהו סודו של הגמל שסימן הטהרה היחיד שלו הוא פנימי ולא חיצוני - מעלה גרה אך לא שוסע שסע פרסה, ללמדנו שהחסד אינו עניין לפרסום ויחסי ציבור כי אם לעשייה שקטה ועניינית היוצאת מהלב ונכנסת אל הלב - כל אחד כפי מעלתו וצרכיו.[1] בראשית כד, יב.

[2] שם יד.

[3] תענית ד,א.

[4] בראשית כד יח

[5] שם יט-כ.


גרסת הדפסה      שלח לחבר


 

ישיבת ההסדר עכו, אריה דושינצקי 1 עכו.
טלפון: 04-9913831/04-9913212 פקס: 04-9912211
yakko.email@gmail.com

כיפה - יהדות, שאל את הרב, מתכונים