חכמת הטבע ומעשה בראשית - עיון בכתבי הרמב"ם
 
הרב דוד הלל וינר

חשיבותם של חכמת הטבע והמדע עולה בכתבי הרמב"ם במספר מקומות. עיון בדבריו מלמד על מקום העיון בחכמות אלו לבניינו הרוחני של האדם.

המעיין בכתבי הרמב"ם מגלה מספר נושאים המציבים סימן שאלה בפני האדם המודרני. אחד מנושאים אלו הוא יחסו של הרמב"ם לכוכבים וגרמי השמים. אחד המקומות מציג את היחס בין האדם ובין גרמי השמים, ומתוך עיון בו ניתן יהיה ללמוד על יחסו של הרמב"ם למקומם של חכמות הטבע והמדע בעולמו הרוחני של האדם.

כתב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה[1]

כל הכוכבים והגלגלים כולם בעלי נפש ודעה והשכל הם, והם חיים ועומדים ומכירין את מי שאמר והיה עולם, כל אחד ואחד לפי גודלו ולפי מעלתו משבחים ומפארים ליוצרם כמו המלאכים. כשם שמכירין את הקב"ה כך מכירין את עצמן ומכירין את המלאכים שלמעלה מהן ודעת הכוכבים מעוטה מדעת המלאכים וגדולה מדעת בני אדם.

דברים אלו נראים על פניו משונים - האם הכוכבים אינם דוממים?  כיצד יתכן לייחס להם ידיעה והכרה של הקב"ה ושל עצמם?

בספרו מורה נבוכים[2] מוכיח הרמב"ם את דבריו מפסוקים שונים כמו "השמים מספרים כבוד א-ל[3]" ועוד שלל פסוקים ומדרשים המדברים בסגנון דומה. שיטת הרמב"ם היא כי כל פסוק נלמד כפשוטו אלא אם כן הדבר סותר את עיקרי האמונה או הוכחה מדעית[4]. והנה כיוון שאין לנו כל דרך תקשורת עם הכוכבים, ולא השתנה  הדבר בכך מאז ימות הרמב"ם,  אזי אין הוכחה מדעית כנגד פסוקים אלו ועל כן הפסוקים ומדרשי חז"ל בעניין מתבארים כפשוטם.

כיצד ניתן להבין אם כן את דברי הרמב"ם ביחס לידיעת הכוכבים?

על מנת להבין את דברי הרמב"ם יש להקדים ולבאר מה משמעותה של הדעה והידיעה אצל הרמב"ם. החכמה והדעה, ע"פ הרמב"ם, הם עצם החוקים המופשטים של המציאות והמציאות היא זו שמגלה אותם. לדוגמא: נפילת התפוח מהעץ איננה כח המשיכה עצמו אלא מקרה המגלה על הימצאותו כח זה. החכם מבין לא רק את  המקרה אלא את החוקיות שגרמה למקרה זה. מטעם זה מבאר הרמב"ם[5] שהאומן יודע חוכמה שכן השולחן שיצר הוא גילוי של התכנון שהיה במוח האומן.

הקב"ה, מבאר  שם הרמב"ם, איננו מנהיג את עולמו באופן ישיר אלא על ידי הנהגת אמצעים. הדרך לדעת את אלוקינו היא בהתבוננות בחוקיות הטבע המופשטת, וההבנה שיש כאן ממשק בין הרוחני האינסופי - הקב"ה, לבין ברואיו הגשמיים - וממשק זה ברא הקב"ה בצורת חוקי הטבע.

ממשק זה מורכב ממספר הדרגות ואמצעים. הקב"ה מפעיל באמצעות החוקים המופשטים וה'שכלים הנבדלים' -המלאכים, את עולם החומר. אמנם גם בחומר לא נעשה הדבר, כאמור, בצורה ישירה. הקב"ה מפעיל את הכוכבים ע"פ החוקיות שטבע בבריאה ובאמצעותם מפעיל את עולמנו הגשמי ביותר. על כן הכוכבים קשורים באופן ישיר יותר עם החוקיות האלוקית שבבריאה, מה שאין כן אנחנו, הנפגשים רק עם גילוייה של חוקיות זו.

על פי דברים אלו מובנים דברי הרמב"ם לפיהם "...דעת הכוכבים מעוטה מדעת המלאכים וגדולה מדעת בני אדם", שכן הידיעה משמעה השייכות והקרבה לחוקיות ולחכמה שבטבע.

ההבנה זו, לפיהם לחוקי הטבע ערך עצמי והם מדרכי הנהגת ה' את העולם - מעלה אותם לרמה רוחנית גבוהה מאוד. להגדרה 2+2=4 ישנה מציאות עצמית עוד קודם ההורדה וההופעה של לשני תפוזים ועוד שני תפוזים או למציאות הגשמית של ספירת האצבעות. ע"פ דברים אלו ניתן להגיע למסקנה חשובה: המציאות הגשמית כולה היא גילוי של המציאות הרוחנית ואין לה כל קיום ללא המדרגה הרוחנית המקיימת אותה.

על כן ניתן להבין את משמעות האמירה כי הקב"ה מקיים את עולמו בכל רגע, והעולם תלוי במציאותו בצורה מוחלטת, כדברי הרמב"ם[6]: "ואם יעלה על הדעת שהוא (הקב"ה) אינו מצוי, אין דבר אחר יכול להימצאות".

חוקי הטבע לכשעצמם אינם אם כן ההגדרה של המציאות הגשמית (=ההבחנה שתפוח נופל), אלא בריאה שברא הקב"ה בשביל לקשר בינו יתברך לבין עולמו שברא. כאמור, קישור זה בין הרוחני לגשמי, מורכב ממספר מדרגות. את המערכת הרוחנית הגבוהה של קישור זה מכנה הרמב"ם "מעשה מרכבה" ואילו את הממשק הרוחני-גשמי, חוקי הטבע לכשעצמם, מכנה הרמב"ם "מעשה בראשית".

ע"פ דברים אלו יוצא כי סודות התורה עליהם התייחסו חז"ל בביטוי "מעשה בראשית" מצויים בחוקי הבריאה והטבע, שנבראה במעשה בראשית, ויש בכך בכדי להוסיף עוד להבנת חשיבות ומשמעות חוקי הטבע והמציאות[7].

דרך זו של ידיעה והשגה,מתוך התבוננות במעשה הקב"ה ובהופעת שכינתו בעולמנו, היא הדרך לדבקות בקב"ה, ע"פ הרמב"ם, כפי שכתב בסוף הלכות תשובה[8] "אינו אוהב הקב"ה אלא בדעת שידעהו".

 


[1] פ"ג,ה"ט.

[2] חלק ב' פרק ה'.

[3] תהילים יט, ב.

[4] מורה נבוכים חלק ב', פרק כה.

[5] שם, פרק ד.

[6] הל' יסודי התורה פ"א ה"ב.

[7] בכך סרה קושית הר"ן בדרשותיו על הרמב"ם שלימוד הטבע הוא גשמי ולא קשור לסודות התורה, כיון שהרמב"ם לא דיבר על המציאות הגשמית של הטבע, אלא על חוקיו המופשטים המקשרים בין הקב"ה לבריאה.

[8] פ"י ה"ו.


גרסת הדפסה      שלח לחבר


 

ישיבת ההסדר עכו, אריה דושינצקי 1 עכו.
טלפון: 04-9913831/04-9913212 פקס: 04-9912211
yakko.email@gmail.com

כיפה - יהדות, שאל את הרב, מתכונים