עת לטעת
 
ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן

"מנהגם של ישראל תורה היא"- הרחבה על חשיבות נטיעת האילנות.

 חודש שבט הבא עלינו לטובה, שולח אותנו החוצה אל הטבע, אל הצמיחה והפריחה. במקורו ט"ו בשבט הוא חג החנטה של פירות האילן. הואיל ובט"ו בשבט כבר יצאו רב גשמי שנה ופירות האילן מתחילים לחנוט נקבע ט"ו בשבט להיות ראש השנה לאילן וממנו נקבעת שנת המעשר. לדוגמא, אסור לעשר אפילו באותו אילן מפירות שלפני ט"ו בשבט על פירות שאחר ט"ו בשבט, וכן נקבע מט"ו בשבט אם תהיה זו שנת מעשר שני או מעשר עני. אולם בדורות האחרונים נתפס ט"ו בשבט דווקא עם שני עניינים אחרים של העץ: הנטיעות בט"ו בשבט  ואכילת הפירות בסדר ט"ו בשבט.  מנהגם של ישראל תורה היא (אע"פ שזהו מנהג של דור אחרון ולאו דווקא ממחוזות הקודש בא, מ"מ...)ע"כ נרחיב מעט בעניין חשיבות הנטיעה. 

מובא במדרש  (ויק"ר כה,ג): "..אחרי ה' תלכו ובו תדבקו, וכי אפשר לב"ו לעלות לשמיים ולהדבק בשכינה.. אלא מתחילת בריתו של עולם לא נתעסק הקב"ה אלא במטע תחילה הדא הוא דכתיב "ויטע ה' אלוקים גן בעדן", אף אתם לא תתעסקו אלא במטע תחילה הדא הוא דכתיב "כי תבואו אל הארץ ונטעתם". הנטיעה היא ההשתרשות בקרקע.  העץ גדל לגובה ומניב פירות בשפע בזכות אותם שרשים הנטועים עמוק במעבי האדמה. הנטיעה היא ההכרה שהעץ אינו רק נמצא על הקרקע אלא גדל לעומקה. הארץ אינה רק אמצעי לגדל בה אילנות כמו שהעץ עצמו אינו רק אמצעי להוציא פירות. במובן מסויים העץ הוא הפרי של הארץ הוא המגלה את כוחה של הארץ ומוציא אותו אל הפועל, כמו שפירות העץ מוציאים לפועל את טעמו של העץ. נמצאנו למדים שהנטיעה תחילה מפגישה אותנו עם סגולתה של הארץ. כיוצא בזה אנו מתפללים במוסף של שבת  "תעלנו בשמחה לארצנו ותטענו בגבולנו" וכן נאמר  "תביאמו ותטעמו בהר נחלתך". שני שלבים הראשון הוא העליה לארץ הביאה אל הארץ, אבל מייד צריך לעסוק בנטיעה – "תטעינו בגבולינו". כיבוש הארץ ושיחרור הערים הקדומות של אבותינו כמו שכם חברון וכו' הם כמו הביאה אל הארץ, ומייד צריך להתחיל להנטע במקום להחיל את הריבונות הישראלית על המקומות שהשם ית' זיכנו לבא אליהם-  "גפן ממצרים תסיע תגרש גויים ותטעה". בעיני ציבור רחב ארץ ישראל עדיין נתפסת כקניין חיצוני בתור אמצעי למטרה של התאגדות כללית חומרית או אפילו לאומית מקלט בטוח מפני האנטישמיות הארופאית. עלינו להשריש בעם את היחס האמיתי לגבי קדושתה של הארץ "שהיא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה". או אז תמשיך ימשיך הקץ המגולה להופיע עלינו וארץ ישראל תוסיף לתת פירותיה בעין יפה ויקוים בנו  "ונטעתים על אדמתם ולא ינטשו עוד מעל אדמתם אמר ה'".


גרסת הדפסה      שלח לחבר


 

ישיבת ההסדר עכו, אריה דושינצקי 1 עכו.
טלפון: 04-9913831/04-9913212 פקס: 04-9912211
yakko.email@gmail.com

כיפה - יהדות, שאל את הרב, מתכונים