שיעורים קוליים
 

אחד מהמאפיינים המרכזיים של חג הפורים הוא מצות השתיה והשכרות. נושא זה הוא מורכב וטעון והוא דורש לימוד, הכנה וכנות מרובה על מנת לקיימו בצורתו הראויה והעליונה.

האם כל מה שאינו אסור - מותר לגמרי ? (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן) 
מעשים רבים בחיי היום יום מוגדרים כמעשי רשות - אין התייחסות לגביהם בהלכה. מה יחס התורה אליהם? האם מותר לעשותם ללא גבול או שגם בתחום הרשות יש לתורה מה לומר לאדם?

כיבוד הורים ועצמאות הבן (הרב אלי אלטשולר) 
מצות כיבוד הורים מרכזית וחשובה, ונראה כי בדורנו - דור החירות והעצמאות, יש מקום לבירור מחודש של היחס בין עצמאות הילד וחירותו למחוייבות לשמוע ולציית לרצון ההורים.

פדיון שבויים ושמירת החוסן הלאומי (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן) 
הסוגיה הבוערת של ימינו - שחרורו של גלעד שליט, מחייבת לשוב ולברר את דרכה של תורה בנושא חשוב ומורכב זה.

התפילה ושינוי הרצון האלוקי (הרב מיכאל אדרעי) 
אחת משאלות היסוד בעניין התפילה היא שאלת שינוי הרצון - כיצד מנסה האדם בתפילתו לשנות את הרצון האלוקי? אם נגזר על האדם להיות חולה מה תשנה התפילה? עיון בדברי הרב קוק והרב סולובייצ´יק בעניין זה מלמד על דרכי התמודדות שונות בשאלה זו.

עם ישראל והיוונים - שיעור מדרש (הרב נעם ורשנר) 
האגדה המתארת את מפגשו של שמעון הצדיק ואלכסנדר מוקדון פותחת פתח לעיון ביחסי הכוחות בין עם ישראל והיוונים, ומלמדת על היחס הנכון לעמי הסביבה.

לעשות טוב (הרב אלי אלטשולר) 
הברייתא במסכת בבא קמא מונה עשרים אבות אבות נזיקין - עשרים וארבע דרכים שונות ליצירת היזק. התבוננות מעמיקה בברייתא מלמדת כי כוחות ההיזק באדם הם ביטוי לכוחות המצויים בו ומהם ניתן ללמוד על הדרכים השונות להשפיע טוב בעולם.

כוונה בתפילה (הרב מיכאל אדרעי) 
תפילה ללא כוונה כגוף בלי נשמה ועל כן מובנת החשיבות הגדולה בבירור עניינה ומהותה של הכוונה בתפילה. הגדרת הכוונה הנכונה והרצויה תגדיר את המעמד הנפשי ומעמד הרוחני אליו צריך לשאוף האדם בתפילתו..

המשמעות ההלכתית של מערכת המשפט ג´ - הלכה למעשה (הרב מיכאל אדרעי) 
האם יש איסור לחנות באדום לבן? כיצד ניתן להיות עורך דין במערכת המשפט של ימינו? הסוגיות שנידונו בשיעורים הקודמים מעלות מספר השלכות מעשיות הרלוונטיות להתנהלות מול חוקי המדינה.

שני סגנונות של תשובה ע"פ דברי הרב סולובייצ´יק (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן) 
תהליכי הנפש העוברים על האדם החוזק בתשובה ניתנים לחלוקה לשתי פנים. הרב סולוביי´ציק משווה בין הדרכים השונות של ביטול נדרים לדרכי התשובה השונות, ע"פ העולה מדברי הרמב"ם בהלכות תשובה.

<--העמוד הקודם העמוד הבא-->


 

ישיבת ההסדר עכו, אריה דושינצקי 1 עכו.
טלפון: 04-9913831/04-9913212 פקס: 04-9912211
yakko.email@gmail.com

כיפה - יהדות, שאל את הרב, מתכונים