דרוש מנהיג - פרשת שמות
מאת: ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן

משבר ההנהגה הפוקד את עם ישראל בדורות האחרונים, מצריך אותנו לשוב ולהתבונן בדמותו של מנהיג המנהיגים - משה רבנו עליו השלום  -  וללמוד ממנו צורה של הנהגה מה היא.

יש המתפלאים מדוע נבחר דווקא משה רבנו ע"ה להוציא את העם ממצרים, והלא משה לא סבל עם העם את עול השעבוד ולא היה שותף עמם בצרתם. התירוץ המקובל הוא שזו עצמה הסיבה שבחר הקב"ה לגלגל את המנהיג של ישראל דרך ביתו של פרעה, כדי שילמד את גינוני המלכות  ואת סדרי הממלכה, ויהיה סיפק בידו להתנגד למצרים מתוך הכרותו את בית פרעה. ע"פ גישה זו צמיחתו של משה היא דוגמא לדרך בה צריך לגדל מנהיג - מתוך בית המלכות ומתוך לימוד דרכי ההנהגה והמלוכה. הנהגה לא אמורה לצמוח מלמטה, מהעם אלא ראשיתה מורמת מהעם, עתירה בשאפתנות ומצוינות.

אמנם, יתכן כי דווקא סדר גידולו של מרע"ה מראה את הצד ההפוך ומציג גישה אחרת ביחס לבנייה הנכונה של המנהיגות. גישה זו שונה הן בעובדות עצמם - משה רבנו לא רק שהיה שותף עם העם בצרתו, אלא גם עבר בעצמו כל מה שעתיד העם לעבור בהמשך תחת הנהגתו, כפי שנראה בהמשך, והן בגישה הכללית, המחייבת את ההנהגה להיות בראש ובראשונה דוגמא אישית לחזון והאידיאל שהיא מציבה בפני העם.

אם נסדר את רצף המאורעות החל מהולדתו  של משה רבנו עד קבלת השליחות להוציא את בנ"י ממצרים, נוכל להבחין בהקבלה מעניינת להנהגת ה' את עם ישראל, החל מבריאת העולם ועד קבלת התורה על הר סיני:

 

משה רבנו

ההנהגה הכללית של העולם

הולדתו - "ותרא אותו כי טוב הוא"

בריאת העולם - "וירא אלוקים את האור כי טוב"

ההצלה מהטביעה ביאור - "ותיקח לו תיבת גומא"

דור המבול - "בעצם היום הזה בא נח... אל התיבה"

קטנותו - "קראתי לך אשה מינקת מן העבריות"

תקופת האבות - "מי מילל לאברהם היניקה בנים שרה"      

גדילתו בבית פרעה  (שעבוד רוחני)

שעבוד בנ"י במצרים (שעבוד גשמי)

"ויך את המיצרי ויטמנהו בחול"

מכות מצרים

"ויברח משה מפני פרעה"

יציאת מצרים - "ויגד למלך מצרים כי ברח העם"

הצלת בנות יתרו בעניין המים - "ויקם משה ויושיען"   "הצילנו מיד הרועים"

קריעת ים סוף - "ויושע ה' ..את ישראל מיד מצרים..."

"וינהג משה את הצאן אחר המדבר"

הנהגת ישראל  "צאן קדושים" במדבר

"ויבא אל הר האלוקים חורבה וירא מלאך ה' אליו בלבת אש מתוך הסנה".

מעמד הר סיני בהר האלוקים בחורב

הדיבור אל משה - " ..כי אנוכי שלחתיך"

עשרת הדיברות לישראל  - "אנכי ה' אלוקך"

 

קצרה היריעה מכדי להרחיב בהתאמה את כל ההקבלות, אך די בהתרשמות הכללית כדי לראות כיצד משה רבנו - ראש וראשון למנהיגים - עובר בעצמו כל מה שעתיד להעביר את בנ"י תחת הנהגתו. משה בחייו הפרטיים משמש דוגמא אישית לבני דורו ולבאים אחריהם.

ההנהגה הראויה צריכה לצמוח מתוך העם, במובן העמוק של המושג - מתוך החוויות והמציאות בה מצוי ופועל העם. ההנהגה צריכה להיות שייכת ושותפה למשימות וליעדים להם נדרש העם, ומתוך כך היא מסוגלת למשוך גם את העם לשם.

הדוגמא האישית - היא הזכות המוסרית של המנהיג לשלוט, ובאמצעותה מזדרז העם להשמע לציוויו. כתוצאה מכך העם מעריך את מנהיגו ומאמין שמימוש האידיאל אפשרי, שהרי המנהיג כבר עשה זאת בעצמו. 

יתירה מזאת, הדוגמא האישית היא הכח הפנימי המגשים את החזון. כאשר המנהיג עושה בעצמו את המעשה הוא מתחיל בעצם להוציא אל הפועל את החזון, פועל בקטן, בקכח, את הרעיונות הגדולים של חזונו. כתוצאה מכך, העם לא נדרש אלא לסייע לגמור ולהוציא מהכח אל הפועל את מפעלו של העומד בראש, שכבר קיים במציאות בכח, בשל מעשי המנהיג.

הנהגה לא חייבת להיות דווקא בסדר גודל של הנהגת עם. גם האב בביתו  הוא מנהיג זוטא. כל יהודי, מן הסתם, היה רוצה להנהיג את בנו שיגדל בתורה בדרך ארץ ובמידות טובות. המנהיג המחנך איננו רק דואג למסגרת בה ילמד ילדו ומעוררו להתחזק בה, אלא נמצא איתו ושותף איתו לתהליך אותו הוא עובר. 'חינוך' מלשון נוכח, הדרך שבה האב יהיה נוכח בבית וישמש מופת ודוגמא היא שתעמוד לבנו להיות ספוג מדרך האמת והיושר - "אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו".   


פורסם באתר "ישיבת ההסדר עכו"
www.yakko.co.il
© כל הזכויות שמורות