עשר המכות ועשרת הדיברות - פרשת וארא
מאת: ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן

פרשת וארא מתארת את התחלת התהליך של יציאת מצרים, כאשר מרבית המכות מופיעות בה. התבוננות ברצף הארוך והמוכר של המכות מעלה את השאלה הפשוטה והבסיסית - מדוע יש צורך במספר רב כל כך של מכות? האם לא היה ניתן להעניש את פרעה בפעם אחת ולהוציא את בני ישראל ממצרים בצורה מהירה ויעילה יותר?

על מנת לענות על שאלה זו יש צורך לברר את משמעותה ועניינה הכללי של יציאת מצרים.

יציאת בני ישראל ממצרים איננה יציאה פרטית של סך אנשים שהקב"ה חפץ ביקרם, ועל כן הוא 'טורח' לעשות ניסים כדי לזכותם. יציאת מצרים היא תהליך כלל עולמי והיא יציאה לחירות של כל העולם הנברא מהמיצרים שהמציאות הטבעית כבולה בהם.

עשר המכות הם שידוד מערכות הטבע כולו לצורך קבלת המשמעות לשמו הוא נברא. המספר עשר הוא מספר טעון ובעל משמעות רבה בכל הנוגע לכוחות הטבע במציאות.

המשנה במסכת אבות אומרת כי העולם נברא בעשר מאמרות. המאמרות הם היסוד של הכוחות הטבעיים, ולכשעצמם הם חסרי כיוון ומטרה, ויכולים להתקיים, כביכול, גם בלא המטרה והייעוד האלוקיים. הקב"ה ברא את עולם בהעלם, כאשר הוא עצמו נעלם מהעולם אותו ברא, אך עם הזמן תלויה התקדמותו של העולם בתהליך גילויו והופעתו של הבורא בבריאה.

תהליך זה של גילוי הופעת שם ה' בעולם הוא בעצם תהליך הופעתם של עשר המאמרות ההולכים ונפתחים, ויוצאים מהמיצרים שלהם אל החופש האלוקי. המשניות בפרק חמישי במסכת אבות מסייעות לעקוב אחר התגלותם של המאמרות, דרך השוואתם לעשיריות נוספות:

 "בעשרה מאמרות נברא העולם...עשרה דורות מאדם עד נח...עשרה דורות מנח עד אברהם ... עשרה נסיונות נתנסה אברהם... עשרה ניסים במיצרים.." - וכמובן, גולת הכותרת של אותם עשרה מאמרות הם עשרת הדיברות במעמד הר סיני. בעשרת הדיברות מקבל העולם - דרך עם ישראל - את עשרת כללי ההתנהגות המובילים אותו אל השלמתו.

אם כן מתברר כי עשר המכות לא באו רק להעניש את פרעה או להראות לעולם את גבורתו של השי"ת, אלא ליצור נועדו מהפכה הכרתית בנוכחות יד ה' המכוונת את הבריאה - "וידעו מצרים כי אני ה'". עשר המכות הם הבסיס וההכנה הטבעית שעובר העולם כולו על מנת להיות ראוי ומוכן לקבלת ההנחיות האלוקיות הישירות להנהגת העולם - עשרת הדיברות.

לפיכך לא ניתנו עשר המכות בדרך המקרה כי אם בצורה מסודרת למופת. מפרשים רבים ניתחו את סדר הופעתם של המכות, ונראה כי ומכולם הפליא המהר"ל בספריו (גבורות ה' ובפרושו להגדה) להראות כנגד כמה סדרים ותהליכים מכוונים עשר המכות.

אנו זוכים בתקופה זו, בחסדי ה', לראות בהתמשכותו של הקץ המגולה - גאולתם של ישראל אחרי אלפיים שנות גלות. גאולה זו של עם ישראל היא גאולת העולם כולו - הטבעי והאנושי -  וסדר שלם של גילויים כלליים יש לה לאותה גאולה אחרונה. כשם שביציאת מצרים, יצא עם ישראל רק לאחר סידור העולם הטבעי מחדש ע"י עשר המכות, כך גם בדרך לגאולה השלמה "קמעא קמעא" מתקן עם ישראל, במישרים או בעקיפין, את האומות כולם להיות נכונים ליום ה' הגדול והנורא.


פורסם באתר "ישיבת ההסדר עכו"
www.yakko.co.il
© כל הזכויות שמורות